Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của BPT ( 4 x − 12. 2 x + 32 ) . lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≤ 0 là :

Nghiệm của BPT  là :

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : A BPT ⇔ { 4 x − 12. 2 x + 32 ≥ 0 lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≤ 0 ​ ∨ { 4 x − 12. 2 x − 32 ≤ 0 lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≥ 0 ​ ⇔ { 2 x ≤ 4 ∨ 2 x ≥ 8 0 < 2 x − 1 ≤ 1 ​ ∨ { 4 ≤ 2 x ≤ 8 2 x − 1 ≥ 1 ​ ⇔ { x ≤ 2 ∨ x ≥ 3 2 1 ​ < x ≤ 1 ​ ∨ { 2 ≤ x ≤ 3 x ⩾ 1 ​ ⇔ 2 1 ​ < x ≤ 1 ∨ 2 ≤ x ≤ 3 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : S = ( 2 1 ​ , 1 ] ∪ [ 2 , 3 ]

Đáp án là : A

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : 

1

Câu hỏi tương tự

Hệ bất phương trình: { ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x ∣ ∣ ​ < 5 ∣ x + 1 ∣ > 3 ​ có nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG