Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình

Nghiệm của bất phương trình begin mathsize 16px style open parentheses 1 fifth close parentheses to the power of 9 x squared minus 10 x plus 7 end exponent greater or equal than open parentheses 1 fifth close parentheses to the power of 3 plus 2 x end exponent end style

  1. begin mathsize 16px style x equals 2 over 3 end style

  2. begin mathsize 16px style x less than 2 over 3 end style

  3. begin mathsize 16px style x greater than 2 over 3 end style

  4. begin mathsize 16px style x not equal to 2 over 3 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình : bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG