Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là

Nghiệm của bất phương trình 2 to the power of x squared end exponent. space 3 to the power of x space less than space 1 là

  1. negative log subscript 2 space end subscript 3 space less than space x space less than space 0

  2. x space greater than space 0

  3. x space greater than space minus space log subscript 2 space 3

  4. x space less than space 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a : f ( x ) = t gx + 2 x + 1 ​ + 2 x − 1 ​ 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG