Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là

Nghiệm của bất phương trình log subscript 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus log subscript 1 half end subscript square root of x plus 1 end root less or equal than 0  là 
 

  1. negative 1 less than x less or equal than 0

  2. negative 1 less or equal than x less or equal than 0

  3. negative 1 less than x less or equal than 1

  4. x less or equal than 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG