Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình e x + e − x < 2 5 ​ là​​​​​​​

Nghiệm của bất phương trình  là​​​​​​​

  1. x <  hoặc x > 2

  2. < x < 2

  3. - ln 2 < x < ln2

  4. x < -ln2 hoặc x > ln2

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C Ta có e x + e − x &lt; 2 5 ​

Lời giải 

Đáp án C 

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình l gx + l g 2 l g ( x 2 − 3 x + 2 ) ​ &gt; 2

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG