Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là

Nghiệm của bất phương trình  fraction numerator open vertical bar x plus 2 close vertical bar minus x over denominator x end fraction less or equal than 2  là

  1. , 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình:

Bất phương trình:  

1

Câu hỏi tương tự

Hệ bất phương trình vô nghiệm khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG