Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x − 1 ) ≥ − 1 là

Nghiệm của bất phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C lo g 2 1 ​ ​ ( x − 1 ) ≥ − 1 ⇔ { x − 1 > 0 x − 1 ≤ ( 2 1 ​ ) − 1 ​ ⇔ { x > 1 x − 1 ≤ 2 ​ ⇔ { x > 1 x ≤ 3 ​ ⇔ 1 < x ≤ 3

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 2 x + 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG