Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là

Nghiệm của bất phương trình  begin mathsize 16px style 2 to the power of x space plus space 2 to the power of negative x end exponent space minus space 3 space less than space 0 end style 

  1. log subscript 2 space fraction numerator 3 space minus space square root of 5 over denominator 2 end fraction space less than space x space less than space log subscript 2 space fraction numerator 3 space plus space square root of 5 over denominator 2 end fraction

  2. x space less than space log subscript 2 space fraction numerator 3 space minus space square root of 5 over denominator 2 end fraction space comma space space x space greater than space log subscript 2 space fraction numerator 3 space plus space square root of 5 over denominator 2 end fraction

  3. log subscript 2 space fraction numerator 4 space minus space square root of 5 over denominator 2 end fraction space less than space x space less than space log subscript 2 space fraction numerator 4 space plus space square root of 5 over denominator 2 end fraction

  4. x space less than space log subscript 2 space fraction numerator 4 space minus space square root of 5 over denominator 2 end fraction space comma space x space greater than space log subscript 2 space fraction numerator 4 space plus space square root of 5 over denominator 2 end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

   

2

Câu hỏi tương tự

Cho các bất phương trình lo g 2 1 ​ 2 ​ + lo g 2 1 ​ ​ x 2 < 0 ( 1 ) x 2 + mx + m 2 + 6 m < 0 ( 2 ) ​ Giải phương trình (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG