Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là

Nghiệm của bất phương trình begin mathsize 16px style log subscript 1 half end subscript space left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis space greater than space log subscript 1 half space end subscript left parenthesis 3 x plus 1 right parenthesis end style 

  1. fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction space less than space x space less than 2

  2. fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction space less than space x space less than 5

  3. x space greater than space 5

  4. x space greater than space 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính: J = ∫ x 3 ⋅ e x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG