Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nghiệm của bất phương trình là:

Nghiệm của bất phương trình  là:

  1. .

  2.  hoặc .

  3.  hoặc .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Đặc trở thành: . Chọn C

Điều kiện: .

Đặc

 trở thành:

.

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Với là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG