Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta xây dựng một giếng chứa nước có thể tích 20m 3 . Giá thuê nhân công là 200.000 đ/m 2 . Cần xây dựng giếng nước để chi phí nhân công thấp nhất , khi đó giá thuê nhân công gần nhất với số nào sau đây ( đơn vị triệu đồng)

Người ta xây dựng một giếng chứa nước có thể tích 20m3 . Giá thuê nhân công là 200.000 đ/m2. Cần xây dựng giếng nước để chi phí nhân công thấp nhất , khi đó giá thuê nhân công gần nhất với số nào sau đây ( đơn vị triệu đồng)

  1. 6,5

  2. 7,5

  3. 8,5

  4. 9,5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình cos 2 ( x + 2 3 π ​ ) + cos 2 3 ( x + 2 π ​ ) = 2 sin 2 2 x .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG