Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta hòa lẫn 4kg chất lỏng I với 3kg chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khốilượng riêng là 700 k g / m 3 . Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng củachất lỏng II là 200 k g / m 3 . Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

 Người ta hòa lẫn 4kg chất lỏng I với 3kg chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700. Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng II là 200. Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng I là x k g / m 3 , (x > 200) Khối lượng riêng của chất lỏng II là x - 200 k g / m 3 Theo bài ra, ta có phương trình: Giải phương trình trên, ta được: x = 800. Vậy khối lượng riêng của chất lỏng I là 800 k g / m 3 , khối lượng riêng của chất lỏng II là 600 k g / m 3 .

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng I là x , (x > 200)
Khối lượng riêng của chất lỏng II là x - 200
Theo bài ra, ta có phương trình:

Giải phương trình trên, ta được: x = 800.
Vậy khối lượng riêng của chất lỏng I là 800 , khối lượng riêng của chất lỏng II là 600 .

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a ) x 3 – 2 x – 4 b ) 2 x 3 – 12 x 2 + 17 x – 2 c ) x 3 + 9 x 2 + 26 x + 24 d ) x 3 – 2 x 2 – 3 x + 10

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG