Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính bóng bàn. Gọi S 1 ​ là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S 2 ​ là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số S 2 ​ S 1 ​ ​ bằng:

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính bóng bàn. Gọi   là tổng diện tích của ba quả bóng bàn,   là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số   bằng:

  1. 1

  2. 1,2

  3. 2

  4. 1,5

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG