Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếux⋮4x⋮4vày⋮6y⋮6thìx+yx+ychia hết cho A. 4 ; B. 6 ; C. 10 ; D. 2 ;

Nếu x⋮4x⋮4 và y⋮6y⋮6 thì x+yx+y chia hết cho

A. 4 ; 

 B. 6 ;       

C. 10 ;       

D. 2 ;

 

  1. 10 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải : Ta thấy x, y cùng chia hết cho 2 ĐÁP ÁN: D. 2

Phương pháp giải :

Ta thấy x, y cùng chia hết cho 2 

ĐÁP ÁN: 

D. 2

1

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AB b) Cho điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ dài đoạn th...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG