Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

N ế u ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 3 v à ∫ 2 3 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 4 th ì ∫ 1 3 ​ + 3 m u f ( x ) d x c ó gi á tr ị b ằ ng

Nếu  và  thì có giá tr bng

  1. 7

  2. 1

  3. 12

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp d ụ ng tính ch ấ t t í ch ph â n ta c ó ∫ 1 3 ​ + 3 m u f ( x ) dx = ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 2 3 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 + 4 = 7 Ch ọ n B

Áp dng tính cht tích phân ta có

Chn B

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử ∫ 1 16 ​ f ( x ) d x = 2020 ,khi đó giá trị của ∫ 1 2 ​ x 3 f ( x 4 ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG