Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu ∫ 2 5 ​ f ( x ) d x = 3 và ∫ 2 5 ​ g ( x ) d x = − 2 thì ∫ 2 5 ​ [ 2 f ( x ) + g ( x ) ] d x bằng?

Nếu  và  thì  bằng?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 2 5 ​ [ 2 f ( x ) + g ( x ) ] d x = 2 ∫ 2 5 ​ f ( x ) d x + ∫ 2 5 ​ g ( x ) d x = 2.3 − 2 = 4

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ 2 3 ​ f ( x ) d x = 5 2 ​ . Giá trị của ∫ 2 3 ​ 25 f ( x ) d x bằng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG