Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu sin α + sin β = a , cos α + cos β = b (với ∣ a ∣ ≤ 2 ​ , ∣ b ∣ ≤ 2 ​ ) thì biểuthức tan 2 α ​ + tan 2 β ​ có giá trị tính theo a và b là :

Nếu (với ) thì biểu thức có giá trị tính theo a và b là :

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình sin 4 x − sin 4 ( x + 2 π ​ ) = 4 sin 2 x ​ cos 2 x ​ cos x có nghiệm là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG