Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu thì x bằng A. B. C. D.

Nếu  x over 7 equals fraction numerator negative 4 over denominator 21 end fraction thì x bằng 

A. 4 over 3 

B. fraction numerator negative 4 over denominator 147 end fraction 

C. fraction numerator 3 over denominator negative 4 end fraction 

D. fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction 

  1. 4 over 3 

  2. fraction numerator negative 4 over denominator 147 end fraction 

  3. fraction numerator 3 over denominator negative 4 end fraction 

  4. fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Phương pháp: Muốn tìm x ta lấy7.(−4)7.(−4)rồi chia cho 21. Cách giải:

ĐÁP ÁN D. fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction 

Phương pháp: Muốn tìm x ta lấy 7.(−4)7.(−4) rồi chia cho 21. 

Cách giải: 

x over 7 equals fraction numerator negative 4 over denominator 21 end fraction  

rightwards double arrow x equals fraction numerator 7 cross times open parentheses negative 4 close parentheses over denominator 21 end fraction equals fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Hỗn số viết dưới dạng phân số là: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG