Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu co t 5 , 25. tan ( 5 π + 5 , 25 ) − sin ( x + 2 π ​ ) . cos ( 12 π − x ) = 0 thì tanx là giá trị nào?

Nếu  thì tanx là giá trị nào? 

  1. 1

  2. - 1

  3. 0

  4. Một giá trị khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 0

ĐÁP ÁN C. 0

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của giới hạn x → 2 lim ​ x 2 − 4 x 3 − 8 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG