Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu tan x = − 3 4 ​ v a ˋ x ∈ ( 2 π ​ , π ) thì biểu thức A = sin x − cos 2 x sin 2 x − cos x ​ có giá trị bằng số nào?

Nếu  thì biểu thức  có giá trị bằng số nào? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 11 31 ​

ĐÁP ÁN C. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG