Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu ∫ 0 6 ​ f ( x ) d x = 12 thì ∫ 0 2 ​ f ( 3 x ) d x bằng

Nếu  thì  bằng 

 

  1. 6

  2. 36

  3. 2

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số f ( x ) = x 3 − x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG