Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu P ( A ) + P ( B ) = P ( A ∪ B ) thì A, B là hai biến cố:

Nếu thì A, B là hai biến cố:

  1. Độc lập

  2. Đối nhau

  3. Xung khắc

  4. Tùy ý 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Xung khắc P ( A ∪ B ) = P ( B ) − P ( A B ) Yêu cầu bài toán ⇔ A ∩ B = ∅ : A , B xung khắc

ĐÁP ÁN C.Xung khắc

Yêu cầu bài toán xung khắc 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp S = {1;3;5;7;9}. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau được lập từ các phần tử của tập S?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG