Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu F ( x ) = ∫ x ln x d x ​ thì:

Nếu thì:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ x ln x d x ​ = ∫ ln x dln x ​ = ln ∣ ln x ∣ + C

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

lim 2 n + 3 n + 1 ​ bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG