Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu F ( x ) = ∫ tan x d x thì:

Nếu thì:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ tan x d x = ∫ cos x sin x ​ d x = − ∫ cos x d ( cos x ) ​ = − ln ∣ cos x ∣ + C

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Tích phân I = ∫ 0 1 ​ e 2 x d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG