Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu F ( x ) = ∫ x ln x d x ​ thì:

Nếu  thì: 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B. Ta có F ( x ) = ∫ x ln x d x ​ = ∫ ln x d ln x ​ = ln ∣ ln x ∣ + C

Chọn đáp án B.

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: I = ∫ 1 e ​ ( ln x + 1 ) 2 x ln 2 x ​ d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG