Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu F ( x ) = ∫ x 2 + 2 x + 3 ​ ( x + 1 ) d x ​ thì:

 Nếu thì:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ x 2 + 2 x + 3 ​ ( x + 1 ) d x ​ = ∫ 2 x 2 + 2 x + 3 ​ ( x 2 + 2 x + 3 ) ′ ​ d x = ∫ ( x 2 + 2 x + 3 ​ ) d x = x 2 + 2 x + 3 ​ + C . Vậy ∫ x 2 + 2 x + 3 ​ ( x + 1 ) d x ​ = x 2 + 2 x + 3 ​ + C .

Ta có

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ − 1 1 ​ 1 + 2 x 2∣ x ∣ ​ d x :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG