Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu thì

Nếu a equals log subscript 15 3 thì

  1. log subscript 25 15 equals fraction numerator 3 over denominator 5 left parenthesis 1 minus a right parenthesis end fraction

  2. log subscript 25 15 equals fraction numerator 5 over denominator 3 left parenthesis 1 minus a right parenthesis end fraction

  3. log subscript 25 15 equals fraction numerator 1 over denominator 2 left parenthesis 1 minus a right parenthesis end fraction

  4. log subscript 25 15 equals fraction numerator 1 over denominator 5 left parenthesis 1 minus a right parenthesis end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Do vậy ta cần biến đổi về Ta có:

Ta có a equals log subscript 15 3. Do vậy ta cần biến đổi log subscript 25 15 về log subscript 15 3

Ta có:

log subscript 25 15 equals fraction numerator log subscript 15 15 over denominator log subscript 15 25 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator log subscript 15 25 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator log subscript 15 5 squared end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 left parenthesis log subscript 15 5 right parenthesis end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 left parenthesis log subscript 15 15 space minus space log subscript 15 3 right parenthesis end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 left parenthesis 1 minus a right parenthesis end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ∣ ∣ ​ sin x + cos x + tan x + co t x + sin x 1 ​ + cos x 1 ​ ∣ ∣ ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG