Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu ( 3 ​ − 2 ​ ) 2 m − 2 < 3 ​ + 2 ​ thì

Nếu  thì 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có ( 3 ​ − 2 ​ ) 2 m − 2 < 3 ​ + 2 ​ ⇔ ( 3 ​ − 2 ​ ) 2 m − 2 < ( 3 ​ − 2 ​ ) − 1 ⇔ 2 m − 2 > − 1 ⇔ m > 2 1 ​ .

Chọn A

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: 3 x 2 − 4 + ( x 2 − 4 ) 3 x + 2 ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG