Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu tứ diện có chiều cao giảm 3 lần và cạnh đáy tăng 3 lần thì thểtích của nó

Nếu tứ diện có chiều cao giảm 3 lần và cạnh đáy tăng 3 lần thì thể tích của nó

  1. tăng 3 lần

  2. tăng 6 lần

  3. giảm 3 lần

  4. không đổi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi V , V ′ , S , S ′ , h , h ′ lần lượt là thể tích, diện tích đáy và chiều cao của khối tứ diện trước và sau khi thay đổi. Theo tính chất của tam giác đồng dạng thì S' = 9S. Theo bài ra thì h ′ = 3 1 ​ h Thể tích của khối tứ diện sau khi thay đổi là V ′ = 3 1 ​ S ′ . h ′ = 3 1 ​ .9 S . 3 1 ​ h = 3 V Vậy thể tích của khối tứ diện tăng lên 3 lần

Chọn A

Gọi  lần lượt là thể tích, diện tích đáy và chiều cao của khối tứ diện trước và sau khi thay đổi.

Theo tính chất của tam giác đồng dạng thì S' = 9S.

Theo bài ra thì 

Thể tích của khối tứ diện sau khi thay đổi là   

Vậy thể tích của khối tứ diện tăng lên 3 lần

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình 4 − x ​ + x + 5 ​ = m có nghiệm duy nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG