Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu P(A) + P(B) = P(A ∪ B) thì A, B là hai biến cố.

Nếu P(A) + P(B) = P(AB) thì A, B là hai biến cố. 

  1. Độc lập 

  2. Đối nhau 

  3. Xung khắc 

  4. Tùy ý 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Xung khắc

ĐÁP ÁN C. Xung khắc  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) Phương trình mặt phẳng (ABC) là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG