Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

N ế u m ôđ un c ủ a s ố ph ứ c z b ằ ng r >0 th ì m ôđ un c ủ a s ố ph ứ c ( 1 + i ) 2 z b ằ ng

 

Nếu môđun ca s phc z bng r>0 thì môđun ca s phc  bng
 

 

  1. 4r

  2. 2r

  3. r

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gi ả s ử z=a+bi , trong đó a,b∈ R . Ta c ó : Ch ọ n (B). Nh ậ n x é t: C ó th ể s ử d ụ ng Casio nh ư sau: Th ử v ớ i s ố ph ứ c b ấ t k ỳ . V í d ụ : CMP L H D M a t h ∣ 2 + i ∣ 5 ​ khi đ o ˊ CMP L H D M a t h ∣ ∣ ​ ( 1 + i ) 2 ∣ ∣ ​ ( 2 + i ) 2 5 ​ nên ta chọn B


Gi s z=a+bi, trong đó a,b∈R.
Ta cónot stretchy rightwards double arrow open vertical bar left parenthesis 1 plus i right parenthesis squared z close vertical bar equals vertical line minus 2 b plus 2 a i vertical line equals square root of left parenthesis negative 2 b right parenthesis squared plus left parenthesis 2 a right parenthesis squared end root equals 2 square root of a squared plus b squared end root equals 2 vertical line z vertical line equals 2 r not stretchy rightwards double arrowChn (B).
Nhn xét: Có th s dng Casio như sau:
Th vi s phc bt k. Ví d:

nên ta chọn B

1

Câu hỏi tương tự

S ố với z không là số thuần thực là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG