Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu lập thành một cấp số cộng:(theo thứ tựđó) thì dãy số nào sauđây lập thành một cấp số cộng?

Nếu fraction numerator 1 over denominator b plus c end fraction semicolon fraction numerator 1 over denominator c plus a end fraction semicolon fraction numerator 1 over denominator a plus b end fraction lập thành một cấp số cộng:(theo thứ tự đó) thì dãy số nào sau đây lập thành một cấp số cộng?

  1. b2; a2,c2

  2. c2; a2;b2

  3. a2;c2;b2

  4. a2;b2;c2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.a 2 ;b 2 ;c 2

ĐÁP ÁN D. a2;b2;c

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử u 1 ​ , u 2 ​ , … , u n ​ là các số hạng của một cấp số nhân có công bội q và tổng S m ​ = u 1 ​ + u 2 ​ + ⋯ + u n ​ . Tính tổng sau S 1 ​ + S 2 ​ + ⋯ + S n ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG