Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu là nguyên hàm củahàm số thì A. B. C. D.

Nếu F left parenthesis x right parenthesis là nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals sin 5 x. sin 2 x thì

A. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator cos 3 x over denominator 6 end fraction plus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

B. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator sin 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

C. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator cos 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

D. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator sin 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator sin 7 x over denominator 14 end fraction plus C

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator cos 3 x over denominator 6 end fraction plus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

  2. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator sin 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

  3. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator cos 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator cos 7 x over denominator 14 end fraction plus C

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator sin 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator sin 7 x over denominator 14 end fraction plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. F left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator sin 3 x over denominator 6 end fraction minus fraction numerator sin 7 x over denominator 14 end fraction plus C

1

Câu hỏi tương tự

Chọn mệnh đề đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG