Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu khối lăng trụ đềuABC⋅A′B′C′có cạnh đáy bằngavà thể tích bằng 4 3 a 3 ​ thì khoảng cách giữa hai đường thẳngABvàA′Clà

Nếu khối lăng trụ đều ABC⋅A′B′C′ có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng  thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và A′C là

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích lăng trụ V = A A ′ ⋅ S △ A BC ​ = 4 3 a 3 ​ ⇒ A A ′ = a 3 ​ Ta có A B // A ′ B ′ ⇒ A B // ( A ′ B ′ C ) ⇒ d ( A B ; A C ′ ) = d ( A B ; ( A ′ B ′ C ) ) = d ( A ; ( A ′ B ′ C ) ) = d ( C ′ ; ( A ′ B ′ C ) ) ⇒ d ( A B ; A ′ C ) = d ( C ′ ; ( A ′ B ′ C ) ) Gọi M là trung điểm của A'B' ⇒ M C ′ ⊥ A ′ B ′ (1) Mà C C ′ ⊥ ( A ′ B ′ C ′ ) ⇒ C C ′ ⊥ A ′ B ′ ( 2 ) Từ (1), (2) ⇒ A ′ B ′ ⊥ ( C C ′ M ) Kẻ C ′ H ⊥ CM mà A ′ B ′ ⊥ C ′ H ⊂ ( C C ′ M ) ⇒ C ′ H ⊥ ( A ′ B ′ C ) xét △ C C ′ M vuông tại C', có C ′ H = C C ′ 2 + M C ′ 2 ​ C C ′ M C ′ ​ = 5 a 15 ​ ​ ⇒ d ( C ′ ; ( A ′ B ′ C ) ) = 5 a 15 ​ ​ ⇒ d ( A B ; A ′ C ) = 5 a 15 ​ ​

Thể tích lăng trụ 

Ta có 

Gọi M là trung điểm của A'B'  (1)

Mà 

Từ (1), (2) 

Kẻ  mà

xét  vuông tại C', có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh h ộ p đứ ng A BC D ⋅ A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ D 1 ​ c ó c á c c ạ nh A B = A D = 2 , A A 1 ​ = 3 ​ v à B A D + 3 m u = 6 0 ∘ . G ọ i M , N l ầ n l ượ t l à trung đ i ể m A 1 ​ D 1 ​ , A 1 ​ B 1 ​ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG