Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu F(x)là nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x cos 3 x thì:

Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm số thì:

  1. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 f ( x ) = 2 sin x cos 3 x = sin ( 1 − 3 ) x + sin ( 1 + 3 ) x = − sin 2 x + sin 4 x . S u y r a ∫ f ( x ) d x = 2 cos 2 x ​ − 4 cos 4 x ​ + C ⇔ ∫ f ( x ) d x = 4 cos 2 x ​ − 8 cos 4 x ​ + C

Ta có  


1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x d x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG