Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu elip có một tiêu điểm F 1 ​ ( − 3 ​ ; 0 ) và độ dài trục lớn bằng 10 thì có phương trình chính tắc là:

Nếu elip có một tiêu điểm và độ dài trục lớn bằng 10 thì có phương trình chính tắc là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

     

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình chính tắc của elip có dạng a 2 x ​ + b 2 y ​ = 1 , với b 2 = a 2 − c 2 Theo giả thiết ta có { c = 3 ​ 2 a = 10 ​ ⇔ { c = 3 ​ a = 5 ​ ⇒ a 2 − c 2 = 22 hay b 2 = 22 Do vậy phương trình của elip cần tìm là 25 x ​ + 22 y ​ = 1

Phương trình chính tắc của elip có dạng , với

Theo giả thiết ta có hay

Do vậy phương trình của elip cần tìm là

 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình đường thẳng (d)đi qua điểm M(1 ;-1)và hợp với đường thẳng ( Δ ) : 2 x + y − 1 = 0 một góc 4 5 0 là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG