Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nêu các tính chất của bất đẳng thức. Áp dụng một trong các tính chất đó, hãy so sánh 2 3000 và 3 2000 .

Nêu các tính chất của bất đẳng thức. Áp dụng một trong các tính chất đó, hãy so sánh 23000 và 32000.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Các tính chất của bất đẳng thức: + Tính chất1: Tính chất bắc cầu: { A < B B < C ​ ⇒ A < C + Tính chất 2: Quy tắc cộng:A < B A + C < B + C + Tính chất 3: Quy tắc cộng hai bất đẳng thức cùng chiều { A < B C < D ​ ⇒ A + C < B + D + Tính chất 4: Quy tắc nhân { A < B C > 0 ​ ⇔ A C < BC { A < B C < 0 ​ ⇔ A C > BC + Tính chất 5: Quy tắc nhân hai bất đẳng thức { 0 < A < B 0 < C < D ​ ⇒ A C < B D + Tính chất 6: Quy tắc lũy thừa, khai căn Với A, B > 0, n ∈ ℕ* ta có: A < B ⇔ A n < B n A < B ⇔ n A ​ < n B ​ Áp dụng tính chất: Với A, B > 0, n ∈ ℕ* ta có: A < B ⇔ A n < B n 2 3000 = ( 2 3 ) 1000 = 8 1000 3 2000 = ( 3 2 ) 1000 = 9 1000 Vì 8 < 9 nên 8 1000 < 9 1000 Do đó, 2 3000 < 3 2000 .

- Các tính chất của bất đẳng thức:

+ Tính chất1: Tính chất bắc cầu: 

+ Tính chất 2: Quy tắc cộng: A < B A + C < B + C

+ Tính chất 3: Quy tắc cộng hai bất đẳng thức cùng chiều 

+ Tính chất 4: Quy tắc nhân

+ Tính chất 5: Quy tắc nhân hai bất đẳng thức 

+ Tính chất 6: Quy tắc lũy thừa, khai căn

Với A, B > 0, n ∈ ℕ* ta có:

A < B ⇔ An < Bn

A < B ⇔ 

Áp dụng tính chất:

Với A, B > 0, n ∈ ℕ* ta có: A < B ⇔ An < Bn

Vì 8 < 9 nên 81000 < 91000

Do đó, 23000 < 32000.

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x(2+x)− x 2 +8x&lt;5x+20

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG