Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu các số 5 + m ; 7 + 2 m ; 17 + m theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì m bằng bao nhiêu?

Nếu các số  theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì  bằng bao nhiêu?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 5 + m + 17 + m = 2 ( 7 + 2 m ) ⇔ 2 m = 8 ⇔ m = 4.

Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = a + bi ( a , b ∈ R ) thỏa mãn . Tính ab

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG