Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu đa thức x 4 + a x 2 + 1 chia hết cho đa thức x 2 + 2 x + 1 thì a là:

Nếu đa thức chia hết cho đa thức thì a là:

  1. -1

  2. -2

  3. -4

  4. một đáp án khác

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi a = − 2 ta có A = x 4 + a x 2 + 1 = x 4 − 2 x 2 + 1 = ( x 2 − 1 ) 2 = ( x − 1 ) 2 ( x + 1 ) 2 lấy A chia cho x 2 +2x+1 ta được(x-1) 2 (x+1) 2 :(x+1) 2 =(x-1) 2

Khi ta có

lấy A chia cho x2+2x+1

ta được (x-1)2(x+1)2:(x+1)2=(x-1)2

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 45 + x 3 − 5x 2 − 9x b) x 4 − 2x 3 − 2x 2 − 2x – 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG