Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Nếu a, b và c là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Áp dụng tính chất: Nếu a > b và c là số bất kì thì a + c > b + c.

Đáp án C

Áp dụng tính chất: Nếu a > b và c là số bất kì thì a + c > b + c.

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG