Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò, 6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con dê?

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò, 6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con dê?

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 con ngựa đổi được: 60 : 5 = 12 (con thỏ) 1 con bò đổi được: (12 . 2) : 3 = 8 (con thỏ) 1 con dê đổi được: (8 . 6) : 8 = 6 (con thỏ) Để đổi được 3 con dê thì số con thỏ cần có là: 6 . 3 = 18 (con thỏ)

1 con ngựa đổi được: 60 : 5 = 12 (con thỏ)

1 con bò đổi được: (12 . 2) : 3 = 8 (con thỏ)

1 con dê đổi được: (8 . 6) : 8 = 6 (con thỏ)

Để đổi được 3 con dê thì số con thỏ cần có là: 6 . 3 = 18 (con thỏ)

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG