Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò, 6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con dê?

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò, 6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con dê? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 con ngựa đổi được: 60 : 5 = 12 (con thỏ) 1 con bò đổi được: (12 . 2) : 3 = 8 (con thỏ) 1 con dê đổi được: (8 . 6) : 8 = 6 (con thỏ) Để đổi được 3 con dê thì số con thỏ cần có là: 6 . 3 = 18 (con thỏ)

1 con ngựa đổi được: 60 : 5 = 12 (con thỏ)

1 con bò đổi được: (12 . 2) : 3 = 8 (con thỏ)

1 con dê đổi được: (8 . 6) : 8 = 6 (con thỏ)

Để đổi được 3 con dê thì số con thỏ cần có là: 6 . 3 = 18 (con thỏ) 

1

Câu hỏi tương tự

Vẽ tiaOAvàOBsao cho , lấy điểmCnằm giữa hai điểmAvàBsao cho 1. Chứng minh tiaOC nằm giữa hai tiaOA và OBvà tính 2. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOA và chứa điểmB, vẽ tiaODsao cho a) Tính b) Ch...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG