Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nếu lo g 2 ​ x = 5 lo g 2 ​ a + 4 lo g 2 ​ b ( a , b > 0 ) thì x bằng

Nếu   thì x bằng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do căn bậc lẻ nên TXĐ: lo g 2 ​ x = 5 lo g 2 ​ a + 4 lo g 2 ​ b ⇔ lo g 2 ​ x = lo g 2 ​ ( a 5 . b 4 ) ⇔ x = a 5 . b 4

Do căn bậc lẻ nên TXĐ:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG