Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Năm 2000 và năm 2020, giáxăng trung bình ở Việt Nam lầnlượt là 5000 VNĐ/ 1 lít và 15000 VNĐ/ 1 lít.Giả sử r % là tỉ lệ tăng giá xăng trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 ở Việt Nam. Hỏi r % bằng bao nhiêu?

Năm 2000 và năm 2020, giá xăng trung bình ở Việt Nam lần lượt là 5000 VNĐ/ 1 lít và 15000 VNĐ/ 1 lít. Giả sử  là tỉ lệ tăng giá xăng trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 ở Việt Nam. Hỏi  bằng bao nhiêu?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi a 0 ​ là giá xăng trung bình ở Việt Nam năm 2000, a 20 ​ là giá xăng trung bình ở Việt Nam năm 2020 Vì r % là tỉ lệ giá xăng trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 nên ta có Năm 2001 giá xăng là a 1 ​ = a 0 ​ + a 0 ​ r = a 0 ​ ( 1 + r ) Năm 2002 giá xăng là a 2 ​ = a 1 ​ + a 1 ​ r = a 1 ​ ( 1 + r ) = a 0 ​ ( 1 + r ) 2 ... Năm 2020 giá xăng là a 20 ​ = a 0 ​ ( 1 + r ) 20 Vậy suy ra r = 20 a 0 ​ a 20 ​ ​ ​ − 1 ≈ 0 , 0564 Vậy r % ≈ 5 , 64%

Chọn D

Gọi  là giá xăng trung bình ở Việt Nam năm 2000,  là giá xăng trung bình ở Việt Nam năm 2020

Vì  là tỉ lệ giá xăng trung bình hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 nên ta có

  • Năm 2001 giá xăng là 
  • Năm 2002 giá xăng là 
  • ...
  • Năm 2020 giá xăng là 

Vậy suy ra 

Vậy  

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG