Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Năm 1994, tỉ lệ khí trong không khí là . Biết rằng tỉ lệ thể tích khí CO2 trong không khí tăng 0,4% hàng năm. Hỏi năm 2016, tỉ lệ thể tích khí trong không khí là bao nhiêu? Giả sử tỉ lệ tăng hàng năm không đổi. Kết quả thu được gần với số nào sau đây nhất ?

Năm 1994, tỉ lệ khí C O subscript 2 trong không khí là 358 over 10 to the power of 6 . Biết rằng tỉ lệ thể tích khí CO2 trong không khí tăng 0,4% hàng năm. Hỏi năm 2016, tỉ lệ thể tích khí C O subscript 2 trong không khí là bao nhiêu? Giả sử tỉ lệ tăng hàng năm không đổi. Kết quả thu được gần với số nào sau đây nhất ?

  1. 391 over 10 to the power of 6

  2. 390 over 10 to the power of 6

  3. 7907 over 10 to the power of 6

  4. 7908 over 10 to the power of 6

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ 1994 đến 2016 là 22 năm. Vậy tỉ lệ thể tích khí năm 2016 trong không khí là:

Từ 1994 đến 2016 là 22 năm. Vậy tỉ lệ thể tích khí C O subscript 2 năm 2016 trong không khí là:

fraction numerator 358.1.004 to the power of 22 over denominator 10 to the power of 6 end fraction almost equal to 391 over 10 to the power of 6

1

Câu hỏi tương tự

Cho f(x) là hàm số xác định và liên tục trên [0,1] và ∣ f ( x ) ∣ ≤ 1∀ x ∈ [ 0 , 1 ] Chứng minh rằng ∫ 0 1 ​ 1 − f 2 ( x ) ​ d x ≤ 1 − ( ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x ) 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG