Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nối số với cách đọc số:

Nối số với cách đọc số:

  1. 1 – b, 2 – a, 3 – c

  2. 1 – b, 2 – c, 3 – a

  3. 1 – a, 2 – c, 3 – b

  4. 1 – c, 2 – a, 3 – b

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Em đọc số theo thứ tự từ trái sang phải nhé!

Em đọc số theo thứ tự từ trái sang phải nhé!

1

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG