Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

N = co t 41 5 ∘ . co t ( − 50 5 ∘ ) + tan 19 7 ∘ . tan 7 3 ∘ sin 51 5 ∘ . cos ( − 47 5 ∘ ) + co t 22 2 ∘ . co t 40 8 ∘ ​ N có kết quả rút gọn bằng:

N có kết quả rút gọn bằng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 2 1 ​ cos 2 2 5 ∘

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f xác định f ( x ) = { x 2 sin x 1 ​ n e ^ ˊ u x  = 0 0 n e ^ ˊ u x = 0 ​ Tính đạo hàm của hàm f tại mỗi điểm x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG