Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Nước đi vào tuabin với vận tốc v 1 = 6m/s và đi ra với vận tốc v 2 = 2m/s ở độ cao thấp hơn 1,5 m. Lưu lượng nước là 3 m 3 /s. Hiệu suất của tuabin là k=0,8. Tính công suất có ích của tuabin.

Nước đi vào tuabin với vận tốc v1= 6m/s và đi ra với vận tốc v2= 2m/s ở độ cao thấp hơn 1,5 m. Lưu lượng nước là 3 m3/s. Hiệu suất của tuabin là k=0,8. Tính công suất có ích của tuabin.

    

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lưu lượng 3m 3 /s ứng với khối lượng nước m=3000kg chảy qua tuabin trong 1s. Tuabin sinh công do có biến thiên động năng và thế năng của khối lượng nước này. Biến thiên cơ năng của nước sau khi chảy vào tuabin : Thay số : Suy ra Cơ năng của nước giảm để chuyển cho tuabin sinh công, bằng 92100J (trong 1s). Hiệu suất của tuabin là 0,8, vậy công suất có ích của tuabin là :

Lưu lượng 3m3/s ứng với khối lượng nước m=3000kg chảy qua tuabin trong 1s. Tuabin sinh công do có biến thiên động năng và thế năng của khối lượng nước này.

Biến thiên cơ năng của nước sau khi chảy vào tuabin :

capital delta W equals W subscript 2 minus W subscript 1 equals left parenthesis W subscript đ 2 end subscript plus W subscript t 2 end subscript right parenthesis minus left parenthesis W subscript đ 1 end subscript plus W subscript t 1 end subscript right parenthesis equals left parenthesis W subscript đ 2 end subscript plus W subscript đ 1 end subscript right parenthesis minus left parenthesis W subscript t 2 end subscript plus W subscript t 1 end subscript right parenthesis

Thay số : 

W subscript đ 2 end subscript plus W subscript đ 1 end subscript equals m over 2 left parenthesis v squared subscript 2 minus v squared subscript 1 right parenthesis equals 3000 over 2 left parenthesis 4 minus 36 right parenthesis equals negative 48000 J

 W subscript t 1 end subscript minus W subscript t 2 end subscript equals m g left parenthesis h subscript 1 minus h subscript blank right parenthesis equals 3000.9 comma 8.1 comma 5 equals 44100 J  

Suy raspace capital delta W equals negative 48000 minus 44100 equals negative 92100 J. 

Cơ năng của nước giảm để chuyển cho tuabin sinh công, bằng 92100J (trong 1s). Hiệu suất của tuabin là 0,8, vậy công suất có ích của tuabin là :

P prime equals 92100.0 comma 8 equals 73680 W space   

1

Câu hỏi tương tự

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động năng này có còn là đại lượng vô hướng không ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG