Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

My parents saw me ............. at the railway station.

A. with

B. up

C. of

D. off

  1. with

  2. up

  3. of

  4. off

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D. off

Đáp án đúng D. off

5

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG