Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mtộ bạn học sinh tung một quả bóng cho một ban khácở trên tầng hai cao 4m. Quả bóngđi lên theo phương thẳngđứng và bạn này giơ tay ra bắtđược quả bóng sau 1,5s. a. Hỏi vận tốc banđầu của quả bóng là bao nhiuê? b. Hỏi vận tốc của quả bóng lúc bạn này bắtđược là bao nhiêu?

Mtộ bạn học sinh tung một quả bóng cho một ban khác ở trên tầng hai cao 4m. Quả bóng đi lên theo phương thẳng đứng và bạn này giơ tay ra bắt được quả bóng sau 1,5s.
a. Hỏi vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiuê?
b. Hỏi vận tốc của quả bóng lúc bạn này bắt được là bao nhiêu? 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Chọn trụcOx có phương thẳngđứng, hướng lêntrên. Gốc tọađộở mặtđất. Phương trình chuyểnđộng của quả bóng là: Lúc t=1,5s thì x=4m. Thay các gía trịđó vào công thức trên, ta có: b. Ta có Đó là vận tốc của quả bóng kh bạn bắtđược. Dấu trừ có nghĩa là quả bóngđang rơi xuống.

a. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Gốc tọa độ ở mặt đất. Phương trình chuyển động của quả bóng là:
x equals v subscript 0 t minus 4 comma 9 t squared
Lúc t=1,5s thì x=4m. Thay các gía trị đó vào công thức trên, ta có:
4 equals v subscript 0.1 comma 5 minus 4 comma 9.1 comma 5 squared rightwards double arrow v subscript 0 equals 10 comma 0 m divided by s
b. Ta có v equals v subscript 0 plus left parenthesis negative 9 comma 8 right parenthesis t equals 10 comma 0 minus 9 comma 8.1 comma 5 equals negative 4 comma 7 space m divided by s
Đó là vận tốc của quả bóng kh bạn bắt được. Dấu trừ có nghĩa là quả bóng đang rơi xuống. 

1

Câu hỏi tương tự

Mạch điện như hình 1. Biết = 3 ; = 2 ; là một biến trở. Ampe kế, các dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. 1. Khóa K mở. Điều chỉnh biến trở có giá trị = 4...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG